ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเช้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

21 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้รับเกิยรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การสำรวจและการเก็บข้อมูลพืชท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลตาชีในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ด้านพืชพันธุ์ในพื้นที่ตำลตาชี จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้